Proizvodi

Polisa osiguranja je dvostrano obavezujući ugovor o osiguranju izmedju Osiguranika i Osiguravača. Ovim ugovorom se Osiguranik obavezuje da plati određeni iznos (premiju) Osiguravaču (osiguravajuće društvo). Sa druge strane Osiguravač se obavezuje da u slučaju događaja koji predstavlja osigurani slučaj isplati osiguraniku ili nekom trećem licu (korisniku osiguranja) naknadu. Polisa se smatra zaključenom kada je potpišu obje ugovorne strane. Forma polise osiguranja mora da ispunjava zakonom propisane elemente u pogledu sadržaja. Takođe bitno je reći da sastavni dio polise čine i opšti i posebni uslovi osiguranja koje propisuje Osiguravač, o čemu osiguravač mora informisati osiguranika.

Zelena karta (Zeleni karton) jeste međunarodna isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim licima u inostranstvu.

Osiguranje putnika (autonezgoda) predstavlja posebno doplatno osiguranje od rizika autonezgode za saputnike u vozilu. Ova vrsta osiguranja nije obavezna, i može se uplatiti ako se naglasi. Naša preporuka i praksa je da uvijek savjetujemo da se uplati ovaj doplatak.

Osiguranje putnika u javnom prevozu (PUJP)  označava posebnu vrstu osiguranja kod vozila koja obavljaju javni prevoz putnika. Ovom doplatom osiguravaju se putnici koji se nalaze u vozilu javnog prevoza. To je osiguranje koje putnik kupuje kupovinom karte za javni prevoz.

Granično osiguranje je posebna vrsta osiguranja čiji su korisnici državljani drugih država, koji ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, a koji nemaju uz sebe ili ne posjeduju Zeleni karton ili sličan dokument porijeklom iz države gdje je vozilo osigurano.

Bitne definicije:

Osiguravač je društvo za osiguranje registrovano u skladu sa važećim propisima.

Osiguranik je lice za koje Osiguravač pokriva rizike u skladu sa ugovorom o osiguranju.

Premija je iznos koji je uplatilac polise osiguranja dužan uplatiti Osuguravaču.

Naknada  je pravo koje osiguraniku pripada po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju.